logo

联系我们

张华平 博士 副教授  研究生导师
北京理工大学网络搜索挖掘与安全实验室 主任
地址:北京海淀区中关村南大街5号 100081

手机:13681251543
电话:+86-10-68918642
Email:kevinzhang@bit.edu.cn
MSN: pipy_zhang@msn.com;
网站http://www.nlpir.org (自然语言处理与信息检索共享平台)
博客:http://hi.baidu.com/drkevinzhang/
微博:http://www.weibo.com/drkevinzhang/

Dr. Kevin Zhang  (张华平,Zhang Hua-Ping)
Associate Professor, Graduate Supervisor
Director, Web Search,Mining and Security Lab.
Beijing Institute of Technology 
Add: No.5, South St.,Zhongguancun,Haidian District,Beijing,P.R.C  PC:100081
Tel: +86-10-68918642
Email:kevinzhang@bit.edu.cn
MSN: pipy_zhang@msn.com;
Website: http://www.nlpir.org (Natural Language Processing and Information Retrieval Sharing Platform)
Blog:http://hi.baidu.com/drkevinzhang/
Twitter: http://www.weibo.com/drkevinzhang/ 

NLPIR 在您身边

2012 张华平博士 版权所有.保留所有权